Årsberetningen for 2021 HER

Generalforsamling i Aalborg Svømmeklub

d. 26. februar 2022

i klubhuset, Skydebanevej 1, Pavillon, 9000 Aalborg

kl. 13.00

Deltagere: Stemmeberettigede: 12

Ikke stemmeberettigede: 0

1.   Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Klaus Borkmann. - Klaus enstemmigt valgt.

Klaus konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, med rettidige opslag på de steder den skal i følge klubbens vedtægter.

2.   Formandens beretning

Formanden gennemgik og supplerede årsberetningen, og de enkelte afdelinger, undervisning, vandpolo, dykkerne og konkurrence gennemgik ligeledes deres beretninger. Alle beretninger godkendt, efter enkelte opklarende spørgsmål og kommentarer.

3.   Regnskab afsluttet pr. 31. december 2021 fremlægges af kassereren

Jan Byskov fremlagde regnskabet, som udviser et tilfredsstillende resultat. AS er kommet økonomisk fornuftigt igennem den hidtidige Covid-19 periode. - Der var opklarende spørgsmål til regnskabet. Bl.a. om der udover lønkompensation var søgt andre kompensationer i 2021. – Bestyrelsen har løbende drøftet de støttemuligheder der har været, men har fundet at AS økonomi var så god, at der ikke var behov for at søge midler fra diverse kompensations- og støtteordninger, udover lønkompensationen.

Regnskabet blev godkendt.

4.   Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.   Valg af bestyrelse:

Ifølge vedtægternes §4 pkt. er i lige år, kasserer, svømmeleder og vandpololeder på valg.

Idet daværende svømmeleder Hans-Henrik Ottesen er fratrådt i perioden, og daværende vicesvømmeleder Ruben Kirkegaard udpeget som svømmeleder, og Sebastian Frische samtidig blev udpeget til vicesvømmeleder er begge disse poster på valg.

Svømmeleder og vicesvømmeleder er udpeget af svømmeudvalget, som støtter op om valg af Ruben og Sebastian. – Samtidig er posten som undervisningsleder vakant, og derfor skal der også her være valg. – Vandpololeder Jesper Balle er indstillet af poloafdelingen.

Kasserer: Jan Byskov er villig til genvalg.

Jan Byskov enstemmigt valgt for 2 år.

Svømmeleder: Ruben Kirkegaard er villig til valg

Ruben Kirkegaard enstemmigt valgt for 2 år.

Vandpololeder: Jesper Balle er villig til genvalg.

Jesper Balle valgt for 2 år.

Vicesvømmeleder: Sebastian Frische er villig til valg

Sebastian Frische enstemmigt valgt for 1 år.

Undervisningsleder: Posten som undervisningsleder er vakant, og der har ikke vist sig en kandidat.

Kasserer Jan Byskov vil fortsat varetage afdelingens opgaver i et tæt samarbejde med klubkoordinator Jesper Graungaard.

6.   Eventuelt.

Formand John Larsen tog ordet mhp. på udnævnelse af et nyt æresmedlem:

Bestyrelsen i Aalborg Svømmeklub vil gerne udnævne Jan Byskov til klubbens 23. æresmedlem med baggrund i den indsats han har ydet for AS i omkring 30 år.

Opsyn, underviser, bassinprøver, undervisningsleder, it ansvarlig, kasserer og viceformand. – Titlerne er utallige – Nogle opgaver er løst med aflønning og andre som frivillig. – Men AS er aldrig gået forgæves, når der var en opgave der skulle løses.

Jans kvalifikationer og kompetencer spænder vidt. Utallige børn og unge har han lært at svømme, og utallige trænere mv. har han haft oppe til den obligatoriske bassinprøve. Jan har givet sit bidrag og sin arbejdsindsats i bestyrelsen og på IT-området når der har været behov for det.

Ofte har han sat en anden vinkel på tingene til gavn for det beslutningsgrundlag der var behov for.

Tillykke med udnævnelsen.

 

 

NYHEDSTAVLE

DET NYESTE NYE I AS

BEGIVENHEDER I AS

AKTIVITETSKALENDEREN DEN KOMMENDE TID

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

CITAT FRA FORMANDEN

Aalborg Svømmeklub er Aalborg Kommunes største forening, som drives af mange frivillige, og en lang række velkvalificerede medarbejder, med baggrund i den danske foreningstradition. – Det har vi gjort i over 100 år.

Aalborg Svømmeklub er en forening, hvor alle der har lyst og mulighed for det, kan være medlem, og dyrke den vandaktivitet der passer netop til den enkelte.

I Aalborg Svømmeklub kan du:
Lære at svømme – lære livredning - springe fra vipper – motionere – svømme i det åbne vand - dykke på de store dybder – spille vandpolo – dyrke konkurrence svømning på alle niveauer.

Vores motto er ”svømning for livet – hele livet”

På gensyn i Aalborg Svømmeklub..

John Larsen

Formand, Aalborg svømmeklub

AS' SPONSORER

TAK FOR STØTTEN!

ØNSKER DU ELLER DIN VIRKSOMHED AT SPONSORERE AS?

Ønsker du eller din virksomhed at støtte Aalborg Svømmeklub, så kontakt vores sponsorudvalg.

Klik her for mere info

AS' SOCIALE MEDIER

GIV OS ET LIKE OG FØLG OS!